Op de vraag ‘Hoe is de theologie ontstaan en wanneer?’ antwoordt ChatGPT hetvolgende:


De theologie, als systematische studie van religieuze overtuigingen en doctrines, is een complex en breed vakgebied dat zijn oorsprong vindt in verschillende culturen en tijdperken. Hier is een overzicht van hoe en wanneer de theologie is ontstaan:

Oudheid

 1. Mesopotamië, Egypte en Griekenland
 • Vroege beschavingen zoals die in Mesopotamië en Egypte hadden religieuze teksten en mythologieën die hun godsbeelden en religieuze praktijken beschreven. Hoewel deze geschriften geen systematische theologie bevatten zoals we die nu kennen, legden ze wel de basis voor latere theologische reflectie.
 • In het oude Griekenland begonnen filosofen als Plato en Aristoteles na te denken over de aard van goddelijkheid en het universum, wat invloed had op latere theologische ontwikkelingen.
 1. Jodendom
 • De Hebreeuwse Bijbel (Tanach), waarvan de oudste delen dateren van rond 1200 v.Chr., bevat uitgebreide theologische reflecties over God, de schepping, en de relatie tussen God en de mensheid.
 • Rabijnse literatuur, zoals de Talmoed en Midrasj (vanaf circa 200 v.Chr. tot 500 n.Chr.), bevat systematische discussies over Joodse wet en theologie.

Vroege Christendom

 1. Nieuw Testament
 • Het Nieuwe Testament, geschreven tussen ongeveer 50 en 100 n.Chr., legt de basis voor christelijke theologie met zijn beschrijvingen van het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, evenals de leerstellingen van de apostelen.
 1. Kerkvaders
 • Vanaf de 2e eeuw n.Chr. begonnen christelijke denkers zoals Augustinus van Hippo, Origenes, en Athanasius met het systematisch formuleren van christelijke doctrines. Hun werken vormden de basis voor veel van de klassieke christelijke theologie.

Middeleeuwen

 1. Scholastiek
 • In de middeleeuwen werd de theologie verder ontwikkeld in Europa, met belangrijke figuren zoals Thomas van Aquino, Anselmus van Canterbury en Duns Scotus. Deze denkers probeerden geloof en rede met elkaar te verzoenen en gebruikten de filosofie van Aristoteles om christelijke doctrines te systematiseren.

Islamitische Theologie

 1. Kalam
 • De islamitische theologie, bekend als kalam, begon zich te ontwikkelen vanaf de 8e eeuw. Islamitische theologen zoals Al-Ghazali en Ibn Sina (Avicenna) schreven uitgebreide werken over de aard van God, de schepping en het leven na de dood.

Moderne Tijd

 1. Reformatie en Verlichting
 • De protestantse reformatie in de 16e eeuw leidde tot nieuwe theologische stromingen binnen het christendom, geïnitieerd door figuren als Maarten Luther en Johannes Calvijn.
 • De Verlichting bracht een meer kritische benadering van religie en theologie, waarbij rationalisme en wetenschappelijke methoden werden toegepast op religieuze kwesties.

Conclusie

De theologie is een product van duizenden jaren van menselijke reflectie en studie. Het begon met vroege religieuze teksten en mythologieën en werd verder ontwikkeld door filosofen en religieuze denkers in verschillende culturen en tijdperken. De systematische studie van religieuze doctrines die we vandaag kennen, is dus het resultaat van een lange historische ontwikkeling.


Met ChatGTP is op zich niks mis mee toch? Er staat een hoop ratio. De vraag is beantwoord. Maar wat schieten we ermee op?

Laten we beginnen bij de definitie van theologie:

Een definitie omvat uiteraard een omschrijving, die resoneert bij de lezers van dit artikel. Anders is een definitie zinloos. Op deze site wordt een definitie gegeven, die abstracter is en dus in mijn ogen beter bruikbaar, dan de gevestigde definitie, die ervan uitgaat dat theologie een vakgebied en doctrine is. In zijn puurste vorm is theologie de bezigheid, die betrekking heeft op de bestudering van culturele fenomenen, waarbij ‘god en goden’ het thema is. In de wetenschap zou je moeten kunnen spreken van een ‘object voor studie’. God/goden is/zijn geen empirisch verifieerbare objecten maar concepten, abstracties, ontstaan uit gemeenschappelijke verhalen, rituelen, symbolen en helden. Het is een specialisatie van cultuuronderzoek, het onderzoek naar precies die 4 fenomenen (verhalen, rituelen, symbolen en helden) binnen een cultuur, waarbij sprake is van het begrip ‘god’ en ‘goden’. In dat opzicht zou het een wetenschap kunnen zijn, want het onderzoek naar die fenomenen leidt tot toepasbare kennis, zoals verklaringen omtrent gedrag van een groep mensen, de noodzaak van het handelen van de groep, oorzaak en doel, nut, etc. Wat niet geprobeerd moet worden is om de waarachtigheid achter de verhalen proberen te achterhalen. Ik bedoel, dat we niet moeten proberen ‘aan te tonen’, of de verhalen gebaseerd zijn op daadwerkelijke historische gebeurtenissen; je moet wel heel erg van je padje zijn als je vol zou houden, dat er een mens geleefd heeft, geboren uit een vrouw, die geen geslachtsgemeenschap heeft gehad, vervolgens over water loopt, water in wijn verandert, doden leven inblaast, blinden en lammen geneest, uit 3 broden en 2 vissen een maaltijd maakt die honderden voedt en laaft, een marteldood sterft en na drie dagen opstaat uit de dood en met gaten in polsen en enkels aan zijn leerlingen verschijnt.

De theoloog onderzoekt liever, wat de mensen beweegt te (willen) zoeken naar een god, als symbool voor gemeenschapszin. Op deze site vindt u verklaringen voor de noodzaak van een godsdienst, simpelweg omdat de mens in zijn natuur daar voordeel (lees overlevingskansen) aan ontleent. Daarnaast onderzoekt de theoloog welke mechanismes aan de massale navolging van rituelen, geloof in verhalen, symbolen en helden ten grondslag liggen. Godsdienst en geloof verbinden groepen en beschermen groepen tegen andere groepen. Dat dat vaak (of meestal) tot oorlogen tegen en uitroeiing van andersdenkenden leidt, is een noodzakelijk gevolg van die mechanismen. Het voorkomt overbevolking, en zorgt ervoor dat de machtigen hun macht vergroten of op zijn minst vasthouden.